2018-04-13

Majątek

Majątek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie stanowi własność Skarbu Państwa. Majątek trwały i majątek obrotowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wg stanu na dzień 01 stycznia 2018 r. przedstawia się następująco:

A. Aktywa trwałe (netto) w tym:

4 278 930,70 zł

I. Wartości niematerialne i prawne

0 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:

4 278 930,70 zł

1. Środki trwałe

4 278 930,70 zł

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

0 zł

III. Należności długoterminowe

0 zł

IV. Długoterminowe aktywa finansowe

0 zł

B. Aktywa obrotowe, w tym:

443 526,99 zł

I. Zapasy

436 930,95 zł

II. Należności krótkoterminowe

71,86 zł

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe

6 524,18 zł

III.Budżet Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w 2014r. wg Ustawy budżetowej, wynosi:

14 919 220 zł

Dział 754 rozdział 75411

14 919 220 zł

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11 461 300 zł

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

617 000 zł

III. Pozostałe wydatki bieżące

2 840 920  zł

IV. Wydatki majątkowe

0 zł

 

Z dniem 1 lutego 2018 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zmienia bank na PKO Bank Polski S.A. w Warszawie. Wraz z zmianą banku zmieniają się obowiązujące rachunki bankowe.
 
Konta bankowe (akt. na 1 luty 2018r.):
 
1. Konto wydatków budżetowych 
92 1020 3541 0000 5302 0291 6526
 
2. Depozytowe i sum na zlecenia (wadia, zabezpieczenia, itp.):
90 1020 3541 0000 5902 0291 6559
 
3. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
95 1020 3541 0000 5702 0291 6567
 
4. Konto dochodów budżetowych 
75 1020 3541 0000 5102 0291 6542

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się