2018-04-13

Skargi i wnioski

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków.

1. Ustala się dni i godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Zastępca Komendanta lub inne, upoważnione imiennie osoby:

  • każdy poniedziałek miesiąca /w przypadku święta – kolejny dzień roboczy/, w godzinach: 15:30-16:30.

2. Niezależnie od terminów określonych w § 2 ust. 1 w sprawach skarg i wniosków Komendant Miejski przyjmuje interesantów w godzinach pełnienia służby, jeżeli nie koliduje to z terminarzem zaplanowanych zadań.

3. W przypadku nieobecności Komendanta lub jego Zastępcy upoważnionymi do przyjęcia skargi lub wniosku, w trakcie godzin pełnienia służby są:

3.1. Naczelnicy Wydziałów, D-cy JRG i osoby ich zastępujące w następującej kolejności:

1. Wydziału Organizacyjno – Kadrowego,

2. Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego,

3. Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego,

4. Wydziału Kwatermistrzowsko – Technicznego,

5. Dowódcy JRG wg miejscowej właściwości.

3.2. Dyżurni Operacyjni Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego i osoby ich zastępujące.

4. Fakt przyjęcia skargi lub wniosku przez osoby określone w ust. 2 podlega niezwłocznemu zgłoszeniu telefonicznemu Komendantowi Miejskiemu lub jego zastępcy.

5. Komórką organizacyjną do rozpatrzenia skargi lub wniosku jest Wydział Organizacyjno – Kadrowy.

6. Komenda Miejska PSP w Olsztynie umożliwia nieodpłatnie telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty osobom zainteresowanym złożeniem skargi lub wniosku do Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się